திரு ஆதனூர் படியளந்த பெருமான்

Friday, November 5, 2010

”ரிஷிமூலம் “சிறுகதை வல்லமை இதழில் படிக்க

 http://www.vallamai.com/?p=1250%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8Dஅன்புடன்
தமிழ்த்தேனீ

No comments: