திரு ஆதனூர் படியளந்த பெருமான்

Saturday, October 30, 2010

” தவம் “

”குழந்தை வேண்டித் தவம்  செய்தல் தவம்
குழந்தையே  செய்யும் தவம்  எதை வேண்டி”

அன்புடன்
தமிழ்த்தேனீ

No comments: