திரு ஆதனூர் படியளந்த பெருமான்

Sunday, April 11, 2010

சென்னை ஆன் லைனில் என் கட்டுரைகள்

1.விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படை மெய்ஞ்ஞானமே


சென்னை ஆன் லைனில் வெளி வந்த கட்டுரை

http://tamil.chennaionline.com/tamilcolumn/newsitem.aspx?NEWSID=2933c...2.இளங்கன்று பயமறியாது

http://tamil.chennaionline.com/tamilcolumn/newsitem.aspx?NEWSID=893666ad-cac1-4812-ba40-8f407a5afaab&CATEGORYNAME=Thene3. கட்டிடம் கட்டுவோர் கவனிக்கவும்

http://tamil.chennaionline.com/tamilcolumn/newsitem.aspx?NEWSID=a3ec2f63-0029-41a8-a76c-580f28a96acd&CATEGORYNAME=Thene4. வாக்களித்தால் காக்கவேண்டும்

http://tamil.chennaionline.com/tamilcolumn/newsitem.aspx?NEWSID=fa0fc81d-c7a7-4209-b73a-1fa0bb9acb62&CATEGORYNAME=Thene5.பொய்க்கால் மனிதர்கள்

http://tamil.chennaionline.com/tamilcolumn/newsitem.aspx?NEWSID=4681935e-50b4-4a50-9f0d-373f4d2cf0dc&CATEGORYNAME=Thene6. ஆயிரம் வருத்தங்கள் இருந்தாலும்

http://tamil.chennaionline.com/tamilcolumn/newsitem.aspx?NEWSID=126a6a75-df0d-481b-9264-9bf1c30bda5b&CATEGORYNAME=Thene

No comments: