திரு ஆதனூர் படியளந்த பெருமான்

Thursday, July 2, 2009

இலக்கிய நந்தவனம் முதற் பரிசு

அனைத்திந்திய தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சங்கம் நடத்தும்  "இலக்கிய நந்தவனம்" பத்திரிகையில் வெளிவந்து முதற்பரிசு பெற்ற " முகவரி வேண்டும் " என்னும்  அறிமுகக் கவிதை