திரு ஆதனூர் படியளந்த பெருமான்

Tuesday, January 13, 2009

முப்பது மாலை

ஆண்டாள் ஆழ்வார் இயற்றிய முப்பது பாசுரங்களையும் நாம் எல்லோருமே நம்சிற்றறிவுக்கு எட்டின வரையில் அனுபவித்து வருகிறோம்,

திருப்பாவையின் அதே முப்பது பாசுரங்களை ஸம்ஸ்க்ருதம்,ஹிந்தி,ஆங்கிலம்,இன்னும் பல மொழிகளைக் கற்றவரும், டாக்டர் பட்டம் பெற்றவரும்,ஜனாதிபதி பரிசும் பெற்றவரும் ,ஸ்ரீஸந்நிதி ஸிஷ்யர் திருகோஷ்டியூர் ஸ்வாமி
திருவடியில் காலஷேபங்கள் செய்தவரும்,விஷ்ணுசஹஸ்ரநாம பாஷ்யம் எழுதியவரும்,ஸம்ஸ்க்ருதத்திலும்,ஹிந்தியிலும்,
ஆங்கிலத்திலும்,பல புத்தகங்கள் எழுதியவரும், திருப்பாவை மாலை என்னும்நூலையும் எழுதியவருமான புதுக்கோட்டை ஸ்ரீ உ.வே ஏ ஸ்ரீனிவாசராகவாச்சாரியார் ஸ்வாமி(வைகுண்டவாசி)
என்னும் பெருந்தைகையார்,ஸ்ரீ ந்ரும்மப்ரியா என்னும் புத்தகத்தில் அவருக்கே உண்டான வித்வத் பாணியில் அனுபவித்திருக்கிறார் அதை படித்தவுடன் அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்தலாமே என்னும் நோக்கில் அவைகளின் சிறு தொகுப்பை இங்கு இடுகிறேன்
“சங்கத்தமிழ்மாலை முப்பதும் தப்பாமே என்று ஆண்டாள் அருளியதற்கு காரணமே”
ஆண்டாள் திருப்பாவை முப்பதையும் சொன்னது மாத்திரமே தான் என்றாளாம்,அதாவது கவிமார்க்க ரீதியில் கவிகள் தாம் செய்யும் கவனங்கள் தங்களுக்கும் தெரியாமலே உள்ளிருந்து பரவசமாய் வெளிவருவது என்பது கவிகளின் அனுபவ விசேஷம்,
அதுவுமன்றி பதங்களை அடுக்கி அடுக்கி தன்னைப் பெற்ற
பெரியாழ்வாரின் மகிமையை அணிபுதுவைப் பைங்கமலத் தண் தெரியல் பட்டர்பிரான் என்று கொண்டாடி அப்பேற்பட்டவரின் கோதை என்ற பதத்துக்கும், உண்டாகியிருக்கிற வாக்விபவத்தையும் குறிப்பிட்டவளாய், தான் சொன்ன
என்றதால் அத்தைகைய பெரியாழ்வாரின் புத்ரி ஆனதினாலேயே தனக்கு அப்படிச் சொல்லும் சக்தி வாய்த்தது என்பதையும் நிர்த்தேசிக்கிறாள் என்று அருளும் இவர்


பாசுரம் ------------------- மாலையின் பெயர்


1.நாராயணனே நமக்கே– பாரோர் புகழ்மாலை
2.வையத்து வாழ்வீர்காள்- உஜ்ஜீவன மாலை
3.ஓங்கி உலகளந்த- நீங்காத நிறைந்த செல்வ மாலை
4.ஆழிமழைக்கண்ணா- மார்கழி நீராட்ட மாலை
5.மாயனை மன்னு வட- பாபநாச மாலை
6.புள்ளும் சிலம்பின காண்- உள்ளங்குளிர் மாலை
7.கீசுகீ சென்றெங்கும்- தேஜோ மாலை
8.கீழ்வானம் வெள்ளென்- ஆராய்ச்சியருள் மாலை
9.தூமணி மாடத்து- ஸஹஸ்ர நாம மாலை
10.நோற்றுச் சுவர்கம்- தேற்ற மாலை
11.கற்றுக் கறவை- பொருள் மாலை
12.கனைத்திளங் கற்றெருமை- மான மாலை
13.புள்ளின் வாய் கீண்டானை- கள்ளம் தவிர் மாலை
14.உங்கள் புழக்கடை- பங்கயக் கண்ணான் மாலை
15.எல்லே இளங்கிளியே- மாயன் மாலை
16.நாயகனாய் நின்ற- நேய மாலை
17.அம்பரமே தண்ணீரே- உறங்கா மாலை
18.உந்து மதகளிற்றன்- திறப்பு மாலை
19.குத்து விளக்கெரிய- தகவு மாலை
20.முப்பத்து மூவர்- விளம்பாஸஹத்வ மாலை
21.ஏற்ற கலங்கள்- போற்றும் மாலை
22.அங்கன் மா ஞாலத்து- கடாக்ஷ மாலை
23.மாரி மலைமுழஞ்சில்- பகவந் நியமன மாலை
24.அன்றிவ்வுலகம்- பகவத் க்ருபா மாலை
25.ஒருத்தி மகனாய்ப் பிறந்து- துக்க நிவாரண மாலை
26.மாலே மணிவண்ணா- பகவதநுக்ரஹ மாலை
27.கூடாரை வெல்லும்- பகவத்ஸம்ச்லேஷ மாலை
28.கறவைகள்- புருஷார்த்த மாலை
29.சிற்றம் சிறுகாலே- பாரமைகாந்த்ய மாலை
30.வங்கக் கடல் கடைந்த- ப்ரம்மானந்த மாலை


என்று முப்பது மாலையாக்கி அனுபவித்திருக்கிறார்
இவைகளைப் பற்றிய விளக்கங்கள் படிக்க வேண்டுமென்றால்
டிசம்பர், 2008, ஜனவரி 2009 ந்ரும்ஹப்ரியா ப்ரதிகளைப் படிக்கலாம்


அன்புடன்
தமிழ்த்தேனீ


No comments: